Regulamin usługi SMS

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usługi na rzecz Usługobiorcy.
 2. Usługa polega na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości zgłoszenia propozycji komunikatu do odczytania przez prowadzącego podczas transmisji strumieniowej w czasie rzeczywistym.
 3. Usługa świadczona jest przez podmiot StreamOnline sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000813089, NIP 5213881814, REGON 384838369, zwany dalej Usługodawcą.D∂∂

II. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy dokument zawierający zbiór zasad obowiązujący Strony (Usługobiorcę oraz Usługodawcę) podczas podejmowania czynności związanych z Usługą.
 2. Usługa – świadczenie realizowane drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w oparciu o Regulamin.
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do podejmowania czynności prawnych.
 4. Portal – zasób sieciowy identyfikowany za pomocą domeny internetowej, który umożliwia dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia końcowego.
 5. Transmisja – treść cyfrowa transmitowana w sieci Internet w czasie rzeczywistym obsługiwana przez Usługodawcę, podczas której Usługodawca ma możliwość odczytywania Komunikatów otrzymywanych od Usługobiorców.
 6. Komunikat – wiadomość tekstowa otrzymywana od Usługobiorców za pośrednictwem komunikacji opartej o moduły SMS Premium Rate oferowane przez dostawców usług telekomunikacyjnych.
 7. Moderacja – proces realizowany przez Usługodawcę, podczas którego Usługodawca decyduje o możliwości odczytania otrzymanego Komunikatu podczas Transmisji.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin podzielono na wewnętrzne jednostki redakcyjne (rozdziały, punkty). Niezależnie od zastosowanego podziału, Regulamin stanowi kompleksową całość, a żadna z jego części nie powinna być interpretowana w oderwaniu od pozostałych.
 2. Korzystanie z usługi jest dobrowolne.
 3. Dostęp do Serwisu następować może dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, przy czym dla skorzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie (i) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej oraz posiadającego taką przeglądarkę, (ii) dostępu do Internetu, (iii) aktywnego konta e-mail oraz, celem korzystania z Usług oraz dokonywania płatności, (iv) telefonu połączonego z siecią GSM, (v) numeru abonenckiego działającego w sieci PTK Centertel Sp. z o.o. (ORANGE), Polkomtel S.A. (Plus), P4 Sp. z o. o. (Play), sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (T-Mobile) albo w innej sieci korzystającej z zasobów infrastrukturalnych powyższych podmiotów na terenie Polski.
 4. Usługobiorcą może zostać:
  1. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
  2. pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
  3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Partnera.
 5. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych Portalu, w siedzibie Usługodawcy, oraz na prośbę Usługobiorcy nieodpłatnie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.
 6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IV. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Usługa polega na udostępnieniu przez Usługodawcę możliwości przesłania przez Usługobiorcę propozycji treści Komunikatu odczytywanego podczas Transmisji.
 2. Usługodawca oświadcza, że ma możliwość odczytywania Komunikatów w trakcie Transmisji, podczas której oferowana jest Usługa.
 3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że każdy Komunikat przesłany w trakcie transmisji podlega Moderacji, dlatego też Usługodawca nie gwarantuje odczytania wszystkich przesłanych przez Usługobiorców Komunikatów, a jedynie te, które pozytywnie przejdą proces Moderacji.
 4. Usługobiorca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż fakt nieodczytania przesłanego Komunikatu w trakcie Transmisji nie może stanowić podstawy do reklamacji Usługi.
 5. Usługobiorca może skorzystać z Usługi poprzez wysłanie SMS o treści „FAME.<treść Komunikatu>” lub o treści „PYTANIE.<treść Komunikatu>” gdzie fraza „<treść Komunikatu>” oznacza proponowaną przez Usługobiorcę treść do odczytania podczas Transmisji, pod numer 7257. Koszt wysłania wiadomości wynosi:

  1. 1 PLN netto / 1,23 PLN brutto dla numeru 7157;
  2. 2 PLN netto / 2,46 PLN brutto dla numeru 72550;
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wysłane wiadomości SMS, które nie trafią do Usługodawcy.

V. ŚWIADCZENIA DODATKOWE

 1. W ramach Portalu Usługobiorca może skorzystać ze świadczeń dodatkowych oferowanych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca każdorazowo poinformuje o możliwości i warunkach danego świadczenia Usługobiorcę.
 3. Korzystanie ze świadczeń dodatkowych jest dobrowolne. Usługobiorca każdorazowo decyduje o korzystaniu z danego świadczenia dodatkowego. Usługodawca nie wykorzystuje systemów automatycznie obciążających użytkownika, tzw. metod płatności subskrypcyjnych.
 4. W odniesieniu do świadczeń dodatkowych zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, chyba że Usługodawca ustanowił odrębny dokument regulujący zasady korzystania ze świadczenia dodatkowego lub dołączył je do Regulaminu w formie załącznika.
 5. Jeśli świadczenie dodatkowe będzie się wiązało z koniecznością uiszczenia opłaty – Usługodawca przedstawi Usługobiorcy pełne koszty w bezpośrednim sąsiedztwie formularza płatności.

VI. REKLAMACJE

 1. W celu złożenia reklamacji można kontaktować się z Usługodawcą w następujący sposób:
  1. na adres korespondencyjny siedziby Usługodawcy;
  2. za pośrednictwem adresu e-mail: help@streamonline.pl;
 1. W celu prawidłowego rozpoznania sprawy przez Usługodawcę, niezbędnym jest zawarcie następujących informacji:
  1. imię i nazwisko,
  2. oznaczenie powodu składania reklamacji,
  3. oznaczenie żądania wobec Usługodawcy,
  4. opis zastrzeżeń względem Usługi.
 1. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia wraz z opisem niezgodności.
 2. Każdy Usługobiorca lub może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych, są udostępniane i przekazywane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o niego opartych mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Usługa jest aktywowana automatycznie po potwierdzeniu wpłaty od operatora. Aktywacja Usługi jest świadczeniem, które rozpoczyna się na zgodę oraz wyraźne żądanie Usługobiorcy złożone przed upływem terminu do odstąpienia. Tym samym, Usługobiorcy prawo do odstąpienia nie przysługuje.

VIII. INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUGI ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługodawca, stosownie do art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 

Informacja dotyczy zagrożeń, które Usługodawca identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich.

 

 1. Możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną.
 2. Możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu.
 3. Możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne.
 4. Możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości.
 5. Możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.
 6. Możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).
 7. Naruszenie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.

Instalowanie oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z Usługi ze źródeł innych niż źródła autoryzowane przez Usługodawcę, które mimo podejmowanych przez Usługodawcę działań mających na celu zminimalizowanie możliwości udostępniania modyfikowanych przez osoby trzecie wersji oprogramowania, może zawierać oprogramowanie złośliwe.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w obrębie Portalu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu, w stopniu, który nie narusza praw nabytych przez Usługobiorcę. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji nowej wersji regulaminu, przy czym Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianach regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym podjęcie decyzji co do dalszego korzystania z Usługi.
 3. Żadna informacja umieszczona w Portalu nie stanowi oferty sprzedaży, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 4. W związku z funkcjonowaniem Serwisu Usługodawca będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie dla celów rozpatrywania ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych. Usługodawca nie posiada dostępu do danych osobowych Usługobiorców i nie ma możliwości identyfikacji użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu, o ile Usługobiorca dobrowolnie nie podał tych danych w Portalu.
 5. Usługobiorcy mają bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Usługobiorcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym korzystaniem z Usługi.
 7. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK 1: FORMULARZ REKLAMACYJNY