CLOUT MMA - Logo

REGULAMIN KONKURSU PT. „BORO NA 10”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pt. „Boro na 10” (dalej: „Konkurs”) jest No Limit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żegańska 16/2, 04-713 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001040891, NIP: 9522242250, REGON: 525518489, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł (wpłaconym w całości), (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs nie stanowi jakiejkolwiek gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym nie jest loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładu wzajemnego, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, Nagrodę oraz sposób, w jaki Uczestnicy mogą starać się o jej uzyskanie.
 4. Informacje o Konkursie, jego zasadach i Nagrodzie w nim przewidzianej, zostaną zamieszczone w mediach społecznościowych Organizatora, z czego jako wiodący rozumie się profil w serwisie Instagram, pod następującym adresem: https://www.instagram.com/cloutmma/ (dalej: „Profil”), oraz na stronie internetowej Organizatora, tj. https://www.cloutmma.pl/.

§2
CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 10.09.2023 r. o godz. 16:00:00 i zakończy 18.09.2023 r. o godzinie 23:59:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”), przy czym czynności związane z przyznaniem Nagrody zakończą się w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły osiemnaście lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 6. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

§4
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs jest przeprowadzany przy użyciu poczty elektronicznej, tj. poprzez wysłanie wiadomości e-mail przez Uczestnika o charakterze zgłoszeniowym na adres e-mail talent@cloutmma.pl (dalej: „E-mail”).
 2. Zadanie Konkursowe zostanie ogłoszone również na Profilu Organizatora, jednak zgodnie z Regulaminem przez nie rozumie się samodzielne nagranie materiału wideo w formacie .mp4 o długości do 90 sekund (dalej: „Materiał”), a następnie przesłanie go w sposób wymieniony w ust. 1 §4 do Organizatora. Materiał powinien zawierać dobrze widocznego uczestnika, który się przedstawi (imię, nazwisko, pseudonim, social media), a także  zaprezentuje swoją osobę w sposób interesujący (np. zaprezentuje i opowie o swoim ulubionym uderzeniu w sportach walki). Ponadto Uczestnik w treści E-maila powinien wskazać swój wiek, wzrost oraz wagę, a także swój osobisty numer telefonu, celem ułatwienia komunikacji.
 3. Poprzez wysłanie E-maila Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i do Konkursu przystępuje w pełni świadomie i dobrowolnie
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram. Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram.
 5. O przyznaniu Nagrody decyduje Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora Konkursu, która wybierze najlepsze Zgłoszenie, kierując się najbardziej kreatywną interpretacją.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, tj. w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od jego zakończenia, w postaci wiadomości e-mail wysłanej przez Organizatora z informacją o zwycięstwie do Zwycięzcy lub Zwycięzców Konkursu.
 7. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:
  a. posiadania osobistego publicznego konta w serwisie społecznościowym Instagram, pozwalającego korzystać z aplikacji Instagram;
  b. wykonania w Czasie Trwania Konkursu Zadania Konkursowego w postaci przesłania Materiału (dalej: „Zgłoszenie”).

§5
NAGRODA

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody, którym jest umożliwienie spotkania z Organizatorem w celu podpisania umowy o współpracę z Organizatorem, o charakterze pozwalającym na uczestnictwo w walkach w formułach sportów walki, w tym w walce na zmodyfikowanych zasadach K-1, w dniu 28 października 2023 r. w Płocku podczas wydarzenia CLOUT MMA 2.
 2. Każdy z Uczestników ma prawo brać udział w Konkursie tylko 1 (słownie: jeden) raz, przy czym Uczestnik może otrzymać Nagrodę tylko raz.
 3. Nagrodzony Uczestnik zobowiązany jest, w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, przesłać na adres e-mail: talent@cloutmma.pl wszelkie niezbędne informacje konieczne do odebrania Nagrody.
 4. Niezachowanie terminu, o którym mowa w Regulaminie, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do Nagrody i tym samym pozostaje ona do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 5. Po spełnieniu przez Uczestnika ust. 3 §5 Regulaminu, Organizator w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od jego danych umożliwi mu odbiór Nagrody w siedzibie Organizatora lub w miejscu przez niego wyznaczonym.
 6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich, wypłacenie równowartości Nagrody, jak również rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez nagrodzonego Uczestnika z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, w celu jego identyfikacji. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.

§6
PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie, lub wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników za pomocą fałszywych kont.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję w wiadomościach e-mail), a podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§7
PRAWA AUTORSKIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W wypadku, gdy przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie spełniać będzie kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwór”), wówczas przesyłając Utwór Uczestnik Konkursu potwierdza, że zgłoszony przez niego Utwór jest oryginalny oraz jest wynikiem jego osobistej i samodzielnej twórczości, a także przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich.
 2. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi on utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację w mediach społecznościowych Organizatora, tj. w serwisach YouTube, Facebook, Twitter (X), TikTok oraz Instagram, pod następującymi adresami: https://www.instagram.com/cloutmma, https://www.facebook.com/cloutmma, https://www.twitter.com/cloutmma, https://www.tiktok.com/@cloutmma, https://www.youtube.com/channel/cloutmma, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Utworu przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Zgoda obejmuje również miejsce publikacji Zgłoszenia we wszelkich materiałach i produkcjach wideo powstałych i opublikowanych przez Organizatora.
 3. Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do Utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w Konkursie. Z chwilą wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas określony 4 lat z możliwością przedłużenia. Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji:
  a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części,
  b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,
  c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,
  d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa,
  e) rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet,
  f) wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w tym również w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach.
 1. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
 2. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
  a. wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora;
  b. zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora;
  c. upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika;
  d. przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.

W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnik przesyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.), jak również do udzielania sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.

§8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu, jak również dla archiwizacji w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 3. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
  a) umożliwienie uczestnikowi Konkursu wzięcia w nim udziału,
  b) umożliwienie przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody Zwycięzcy,
  c) archiwizacja dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 1. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym uprawnionym organom na podstawie stosownych przepisów prawa. 
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora do zakończenia Konkursu oraz przez okres rozpowszechniania zdjęć. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane ponadto do czasu przedawnienia roszczeń Organizatora i Uczestników Konkursu związanych z organizacją Konkursu. 
 3. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: „Administrator Danych Osobowych, NO LIMIT sp. z o.o., ul. Żegańska 16/2, 04-713 Warszawa” lub na adres skrzynki mailowej legal@cloutmma.pl.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia administratorowi zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, powiadomienia Zwycięzców o przyznaniu Nagród. 
 7. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również do tworzenia profili. 

§9
REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu (w przypadku reklamacji przesłanej za pośrednictwem poczty decydująca jest data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje należy zgłaszać listownie (listem poleconym) na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres talent@cloutmma.pl.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadczył, że przed zgłoszeniem zapoznał się z Regulaminem Konkursu, akceptuje jego treść i wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. 2. Zobowiązanym do wydania Nagrody w Konkursie zgodnie z Regulaminem jest Organizator.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu w serwisie www.CLOUTMMA.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: talent@cloutmma.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności w zakresie Czasu Trwania Konkursu oraz Nagrody, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany nie mogą być wprowadzone na niekorzyść Uczestników.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników konkursu pt. „Boro na 10” Kto przetwarza Twoje dane osobowe?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest NO-LIMIT sp. z o.o. (dalej „CLOUT MMA”) z siedzibą w Warszawie, ul. Żegańska 16/2. Możesz się skontaktować z nami pod adresem talent@cloutmma.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem legal@cloutmma.pl.
Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane otrzymaliśmy w związku z Twoim zgłoszeniem się do udziału w konkursie pt. „Boro na 10(dalej „Konkurs”).
Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?
CLOUT MMA przetwarza Twoje dane osobowe w postaci nazwy profilu na Instagramie, imienia i nazwiska, materiału wideo oraz numeru telefonu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu (to jest w celu weryfikacji uczestnika Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy Konkursu, publicznego podania nazwy na Instagramie zwycięzców Konkursu). Dane osobowe w celu opublikowania informacji o zwycięzcach Konkursu przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO. Twoje dane przetwarzane są również na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości), tj. w razie nabycia przez Ciebie prawa do nagrody w Konkursie. Twoje dane mogą być też potrzebne dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dla celów prowadzenia analiz i statystyk, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych w jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie. 
Jakie masz uprawnienia wobec CLOUT MMA w zakresie przetwarzanych danych?
Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać ich sprostowania. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy dane są prawidłowe.> Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, możesz żądać usunięcia Twoich danych. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu.  Jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez CLOUT MMA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
● przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
●dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Możemy udostępnić Twoje dane osobowe:
●podmiotom wspierającym realizację Konkursu,
● właściwym organom państwowym, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych przepisów,
● podmiotom trzecim w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz CLOUT MMA w zakresie obsługi IT, usług doradczych, administracyjnych, kontroli,
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
CLOUT MMA przechowuje Twoje dane osobowe przez czas trwania Konkursu i rozpowszechniania przekazanych przez Ciebie zdjęć. W przypadku powstania po naszej stronie uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Twoje dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.
Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy profilować te dane?
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie będziemy także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu Konkursu oraz w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. Uczestnik Konkursu wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia oraz nazwiska w związku z udziałem w Konkursie we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o jego wynikach.