REGULAMIN KONKURSU
PT. „PIWKO VIRAL FIGHT”
(dalej: „Regulamin”)

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pt. „PIWKO VIRAL FIGHT” (dalej: „Konkurs”) jest No Limit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 17/80, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001040891, NIP: 9522242250, REGON: 525518489, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł (wpłaconym w całości) (dalej: „Organizator”). 
 2. Konkurs nie stanowi jakiejkolwiek gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym nie jest loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładu wzajemnego, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, Nagrodę oraz sposób, w jaki Uczestnicy mogą starać się o jej uzyskanie. 
 4. Informacje o Konkursie, jego zasadach i Nagrodzie w nim przewidzianej, zostaną zamieszczone w mediach społecznościowych Organizatora, z czego jako wiodący rozumie się profil w serwisie Instagram, pod następującym adresem: https://www.instagram.com/cloutmma/ (dalej: „Profil”), oraz na stronie internetowej Organizatora, tj. https://www.cloutmma.pl/. 

§2
CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 28.04.2024 r. o godz. 14:00:00 i zakończy 05.05.2024 r. o godzinie 23:59:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”), przy czym czynności związane z przyznaniem Nagrody zakończą się w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zakończenia Konkursu. 
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły osiemnaście lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 
 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości. 
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 
 5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. 
 6. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

§4
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs jest przeprowadzany przy użyciu mediów społecznościowych, tj. poprzez opublikowanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego w postaci materiału wideo w serwisie TikTok, wraz z informacjami w opisie w postaci hashtagu #PIWKOCLOUTMMA oraz oznaczenia @CLOUTMMA, tj. profilu Organizatora w serwisie TikTok.
 2. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnik oświadcza, że jest pełnoletnim mężczyzną, o wadze maksymalnej do 55 kilogramów, którego stan zdrowia pozwala na stoczenie walki na specjalnych zasadach (tj. walka w formule sportów walki w samochodzie).
 3. Zadanie Konkursowe zostanie ogłoszone również na Profilu Organizatora w serwisie Instagram, jednak zgodnie z Regulaminem przez nie rozumie się samodzielne nagranie materiału wideo w formacie TikTok o długości do 30 sekund (dalej: „Materiał”), a następnie opublikowanie go w sposób wymieniony w ust. 1 §4 do Organizatora. Materiał powinien zawierać dobrze widocznego uczestnika, który się przedstawi i w sposób aktywny uzasadni, dlaczego powinien wystąpić na CLOUTMMA 5. 
 4. Uczestnik, na żądanie Organizatora, powinien wskazać swój wiek, wzrost oraz wagę, a także swój osobisty numer telefonu, celem ułatwienia komunikacji. 
 5. Poprzez wysłanie E-maila Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i do Konkursu przystępuje w pełni świadomie i dobrowolnie. 
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram ani TikTok. Serwis społecznościowy Instagram i serwis społecznościowy TikTok nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram i TikTok. 
 7. O przyznaniu Nagrody decyduje Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora Konkursu, która wybierze najlepsze Zgłoszenie, kierując się najbardziej kreatywną interpretacją. 
 8. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, tj. w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od jego zakończenia, w postaci wiadomości e-mail wysłanej przez Organizatora z informacją o zwycięstwie do Zwycięzcy lub Zwycięzców Konkursu.
 9. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do: 

a. posiadania osobistego publicznego konta w serwisie społecznościowym TikTok, pozwalającego korzystać z aplikacji TikTok;

b. posiadania osobistego publicznego konta w serwisie społecznościowym Instagram, pozwalającego korzystać z aplikacji Instagram;

c. wykonania w Czasie Trwania Konkursu Zadania Konkursowego w postaci przesłania Materiału (dalej: „Zgłoszenie”).

§5
NAGRODA

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody, którym jest umożliwienie spotkania z Organizatorem w celu podpisania umowy o współpracę z Organizatorem, o charakterze pozwalającym na uczestnictwo w walce w samochodzie, w dniu 8 czerwca 2024 r. w Katowicach podczas wydarzenia CLOUTMMA 5.
 2. Każdy z Uczestników ma prawo brać udział w Konkursie tylko 1 (słownie: jeden) raz, przy czym Uczestnik może otrzymać Nagrodę tylko raz. 
 3. Nagrodzony Uczestnik zobowiązany jest, w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, przesłać na adres e-mail legal@cloutmma.pl wszelkie niezbędne informacje konieczne do odebrania Nagrody. 
 4. Niezachowanie terminu, o którym mowa w Regulaminie, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do Nagrody i tym samym pozostaje ona do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 
 5. Po spełnieniu przez Uczestnika ust. 3 §5 Regulaminu, Organizator w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od jego danych umożliwi mu odbiór Nagrody w siedzibie Organizatora lub w miejscu przez niego wyznaczonym.
 6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich, wypłacenie równowartości Nagrody, jak również rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez nagrodzonego Uczestnika z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, w celu jego identyfikacji. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości. 

§6
PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie, lub wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników za pomocą fałszywych kont. 
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję w wiadomościach e-mail), a podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie. 

§7
PRAWA AUTORSKIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W wypadku, gdy przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie spełniać będzie kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwór”), wówczas przesyłając Utwór Uczestnik Konkursu potwierdza, że zgłoszony przez niego Utwór jest oryginalny oraz jest wynikiem jego osobistej i samodzielnej twórczości, a także przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich. 
 2. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi on utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację w mediach społecznościowych Organizatora, tj. w serwisach YouTube, Facebook, Twitter (X), TikTok oraz Instagram, pod następującymi adresami: https://www.instagram.com/cloutmma, https://www.facebook.com/cloutmma, https://www.twitter.com/cloutmma, https://www.tiktok.com/@cloutmma, https://www.youtube.com/channel/cloutmma, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Utworu przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Zgoda obejmuje również miejsce publikacji Zgłoszenia we wszelkich materiałach i produkcjach wideo powstałych i opublikowanych przez Organizatora.
 3. Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do Utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w Konkursie. Z chwilą wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas określony 4 lat z możliwością przedłużenia. Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: 

a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części, 

b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki

cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, 

c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, 

d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, 

e) rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet, 

f) wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w tym również w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach. 

 1. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 
 2. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: 

a. wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora; 

b. zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora; 

c. upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika; 

d. przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu. 

W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnik przesyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, Internet itp.), jak również do udzielania sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień. 

§8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu, jak również dla archiwizacji w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 3. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: 

a) umożliwienie uczestnikowi Konkursu wzięcia w nim udziału, 

b) umożliwienie przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody Zwycięzcy, 

c) archiwizacja dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

 1. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym uprawnionym organom na podstawie stosownych przepisów prawa. 
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora do zakończenia Konkursu oraz przez okres rozpowszechniania zdjęć. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane ponadto do czasu przedawnienia roszczeń Organizatora i Uczestników Konkursu związanych z organizacją Konkursu. 
 3. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: „Administrator Danych Osobowych, NO LIMIT sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 17/80, Warszawa” lub na adres skrzynki mailowej legal@cloutmma.pl.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia administratorowi zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, powiadomienia Zwycięzców o przyznaniu Nagród. 
 7. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również do tworzenia profili. 

§9
REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu (w przypadku reklamacji przesłanej za pośrednictwem poczty decydująca jest data stempla pocztowego). 
 2. Reklamacje należy zgłaszać listownie (listem poleconym) na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres legal@cloutmma.pl.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. 
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. 

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadczył, że przed zgłoszeniem zapoznał się z Regulaminem Konkursu, akceptuje jego treść i wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. 2. Zobowiązanym do wydania Nagrody w Konkursie zgodnie z Regulaminem jest Organizator. 
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu. 
 3. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu w serwisie www.CLOUTMMA.pl oraz w siedzibie Organizatora. 
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: legal@cloutmma.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności w zakresie Czasu Trwania Konkursu oraz Nagrody, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany nie mogą być wprowadzone na niekorzyść Uczestników. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników konkursu pt. „PIWKO VIRAL FIGHT”

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest NO LIMIT sp. z o.o. (dalej „CLOUTMMA”) z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 17/80. Możesz się skontaktować z nami pod adresem legal@cloutmma.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem legal@cloutmma.pl. 

 

Skąd mamy Twoje dane? 

Twoje dane otrzymaliśmy w związku z Twoim zgłoszeniem się do udziału w konkursie pt. „PIWKO VIRAL FIGHT(dalej „Konkurs”). 

 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych? 

CLOUTMMA przetwarza Twoje dane osobowe w postaci nazwy profilu na Instagramie, imienia i nazwiska, materiału wideo oraz numeru telefonu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu (to jest w celu weryfikacji uczestnika Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy Konkursu, publicznego podania nazwy na Instagramie zwycięzców Konkursu). 

Dane osobowe w celu opublikowania informacji o zwycięzcach Konkursu przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO. 

Twoje dane przetwarzane są również na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości), tj. w razie nabycia przez Ciebie prawa do nagrody w Konkursie. 

Twoje dane mogą być też potrzebne dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dla celów prowadzenia analiz i statystyk, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

 

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie. 

 

Jakie masz uprawnienia wobec CLOUTMMA w zakresie przetwarzanych danych? 

Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać ich sprostowania. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy dane są prawidłowe. 

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, możesz żądać usunięcia Twoich danych. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu. 

Jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez CLOUTMMA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: 

● przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe: 

podmiotom wspierającym realizację Konkursu, 

● właściwym organom państwowym, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych przepisów, 

● podmiotom trzecim w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz CLOUTMMA w zakresie obsługi IT, usług doradczych, administracyjnych, kontroli.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

CLOUT MMA przechowuje Twoje dane osobowe przez czas trwania Konkursu i rozpowszechniania przekazanych przez Ciebie zdjęć.

 W przypadku powstania po naszej stronie uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Twoje dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku. 

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Zdjęcia udostępnione w ramach Konkursu mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach przekazanie danych odbywa się na podstawie tzw. Standardowych Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską. Jeżeli chcesz zapoznać się z treścią standardowych klauzul umownych, skontaktuj się z nami pod adresem legal@cloutmma.pl.  

 

Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy profilować te dane? 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie będziemy także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe. 

Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu Konkursu oraz w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

Uczestnik Konkursu wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia oraz nazwiska w związku z udziałem w Konkursie we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o jego wynikach.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС ПІД НАЗВОЮ. "БОРОТЬБА З ПИВНИМИ ВІРУСАМИ" (далі: "Регламент")

§1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Організатором конкурсу під назвою „PIWKO VIRAL FIGHT” (далі – „Конкурс”) є Товариство з обмеженою відповідальністю „No Limit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, з місцезнаходженням у Варшаві за адресою вул. Франциска Клімчака 17/80, 02-797 Варшава, зареєстрована в Реєстрі підприємців Національного судового реєстру, який ведеться Окружним судом столичного міста Варшави у Варшаві, XIV господарським відділом Національного судового реєстру, під номером KRS: 0001040891, NIP: 9522242250, REGON: 525518489, зі статутним капіталом у розмірі 50 000,00 злотих (сплаченим повністю) (надалі – „Організатор”). 
 2. Конкурс не є азартною грою, результат якої залежить від збігу обставин (у тому числі не є лотереєю або рекламною лотереєю), або азартною грою, правила організації якої визначені Законом від 19 листопада 2009 року „Про азартні ігри”. 
 3. Правила визначають умови участі у Конкурсі, отримання Призу та порядок подання заявок на участь у Конкурсі. 
 4. Інформація про Конкурс, його правила та передбачений ним Приз буде розміщена в соціальних мережах Організатора, провідною з яких є профіль в Instagram, за наступною адресою https://www.instagram.com/cloutmma/ (надалі: „Профіль”), та на сайті Організатора, а саме: https://www.cloutmma.pl/. 

§2
ТРИВАЛІСТЬ КОНКУРСУ

 1. Конкурс розпочнеться 28.04.2024 о 14:00:00 та завершиться 05.05.2024 о 23:59:59 (надалі – „Період проведення Конкурсу”), при цьому діяльність з нагородження переможців буде завершена протягом 30 (тридцяти) днів з дати завершення Конкурсу. 
 2. Конкурс проводиться на території Республіки Польща. 

§3
УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

 1. У Конкурсі можуть брати участь фізичні особи, які проживають на території Республіки Польща, яким на день початку Конкурсу виповнилося щонайпізніше вісімнадцять років і які мають повну дієздатність. 
 2. Участь у Конкурсі рівнозначна прийняттю Правил у повному обсязі. 
 3. У Конкурсі можна брати участь лише особисто, тобто не допускається подача заявок від імені третіх осіб. 
 4. У Конкурсі не можуть брати участь працівники, члени правління та представники Організатора та інших осіб, безпосередньо залучених до підготовки та проведення Конкурсу, а також особи, які співпрацюють з вищезазначеними особами на постійній основі на підставі, відмінній від трудових відносин, та члени їхніх близьких родичів, тобто висхідні та низхідні родичі, рідні брати та сестри, подружжя, батьки подружжя та особи, які перебувають з ними в усиновлювальних відносинах. 
 5. Участь у Конкурсі та пов’язане з цим надання даних є повністю добровільним. 
 6. Особа, яка бере участь у Конкурсі (далі – „Учасник”), зобов’язується дотримуватися умов цих Правил та Умов.

§4
ПРАВИЛА ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 1. Конкурс проводиться з використанням соціальних мереж, тобто шляхом публікації Учасником Конкурсної роботи у вигляді відеоролика в TikTok, з інформацією в описі у вигляді хештегу #PIWKOCLOUTMMA та позначенням @CLOUTMMA, тобто профілю Організатора в TikTok.
 2. Беручи участь у Змаганнях, Учасник заявляє, що він/вона є повнолітнім чоловіком, максимальна вага якого не перевищує 55 кілограмів, стан здоров’я якого дозволяє йому/їй боротися за спеціальними правилами (наприклад, бій за формулою бойових видів спорту в автомобілі).
 3. Конкурсне завдання також буде оголошено на сторінці Організатора в Instagram, але відповідно до Умов під ним розуміється самостійний запис відео у форматі TikTok тривалістю до 30 секунд (далі – „Матеріал”) з подальшою публікацією його у спосіб, зазначений у пункті 1 §4, на адресу Організатора. Матеріал повинен включати в себе добре помітного учасника, який представляється та активно обґрунтовує, чому саме він повинен виступити на CLOUTMMA 5. 
 4. На вимогу Організатора Учасник повинен вказати свій вік, зріст і вагу, а також особистий номер телефону для полегшення зв’язку. 
 5. Надсилаючи електронний лист, Учасник підтверджує, що він ознайомився з Правилами Конкурсу та бере участь у Конкурсі цілком усвідомлено та добровільно. 
 6. Організатор заявляє, що Конкурс жодним чином не спонсорується, не підтримується, не управляється і не пов’язаний з організаціями, які володіють соціальною мережею Instagram або TikTok. Соціальна мережа Instagram та соціальна мережа TikTok не несуть жодної відповідальності перед Учасниками за проведення Конкурсу. Будь-які персональні дані, запитувані та довірені Учасниками, надаються Організатору, а не соціальним мережам Instagram та TikTok. 
 7. Рішення про присудження Премії буде прийнято комісією, що складається з представників Організатора конкурсу, які виберуть найкращу роботу на основі найбільш творчої інтерпретації. 
 8. Результати Конкурсу будуть оголошені після закінчення Періоду проведення Конкурсу, тобто протягом 14 (дослівно: чотирнадцяти) днів після закінчення Конкурсу, у вигляді електронного листа, надісланого Організатором з інформацією про перемогу Переможцю або Переможцям Конкурсу.
 9. Для того, щоб взяти участь у Конкурсі, Учасник повинен: 

a. мати особистий публічний акаунт у соціальній мережі TikTok, який дозволяє використовувати додаток TikTok;

b. мати особистий публічний акаунт у соціальній мережі Instagram, що дозволяє використовувати додаток Instagram;

c. виконати Конкурсне завдання, подавши Матеріал протягом Періоду проведення Конкурсу (далі – „Конкурсна заявка”).

§5
НАГОРОДА

 1. У рамках Конкурсу будуть вручені призи, а саме можливість зустрітися з Організатором для підписання договору про співпрацю з Організатором, наприклад, про участь в автомобільному бою, який відбудеться 8 червня 2024 року в Катовіце під час заходу CLOUTMMA 5.
 2. Кожен Учасник має право взяти участь у Конкурсі лише 1 (дослівно: один) раз, і Учасник може отримати Приз лише один раз. 
 3. Учасник, який отримав Приз, зобов’язаний протягом 5 (дослівно: п’яти) робочих днів з дати оголошення результатів Конкурсу надіслати на електронну адресу legal@cloutmma.pl всю необхідну інформацію, необхідну для отримання Призу. 
 4. Недотримання терміну, зазначеного в Умовах, надання невірної адреси або даних, а також інші помилки з боку Учасника, що призвели до неможливості вручення Призу, призводять до втрати права на отримання Призу, і він залишається у виключному розпорядженні Організатора. 
 5. Після того, як Учасник виконає умови пункту 3 §5 Правил, Організатор протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання даних Учасника дозволить Учаснику забрати Приз за юридичною адресою Організатора або в місці, визначеному Організатором.
 6. Передача права на отримання Призу третім особам, виплата еквіваленту Призу або відмова від частини Призу неможлива. Відмова від частини Призу прирівнюється до відмови від усього Призу. У разі відмови нагородженого Учасника від Призу, Організатор залишає за собою право присудити Приз наступному Учаснику.
 7. Організатор має право перевірити персональні дані переможця під час видачі Призу з метою ідентифікації переможця. Перед видачею Призу від переможця можуть вимагати пред’явити відповідний документ, що посвідчує особу. 

§6
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА

 1. Організатор залишає за собою право виключити з Конкурсу Учасників, дії яких суперечать законодавству, нормам моралі або Правилам, зокрема Учасників, які діють не особисто, а через третіх осіб, або які використовують різні псевдоніми (додаткові адреси) одного і того ж облікового запису електронної пошти для того, щоб діяти від імені/повідомляти про різних Учасників, використовуючи фейкові облікові записи. 
 2. З метою з’ясування будь-яких сумнівів щодо участі Учасника в Конкурсі Організатор може зв’язатися з Учасником за допомогою засобів зв’язку, наданих Учасником (наприклад, листування електронною поштою), і під час такого зв’язку Організатор може очікувати від Учасника надання детальної інформації щодо його участі в Конкурсі. 

§7
АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. У разі, якщо Конкурсна робота Учасника відповідає критеріям твору в розумінні Закону „Про авторське право і суміжні права” (далі – Твір), то надсилаючи Твір, Учасник підтверджує, що поданий ним Твір є оригінальним і є результатом його особистої і незалежної творчості, і що йому належать авторські права на Твір у повному обсязі, і що такі права жодним чином не обмежені і не обтяжені на користь третіх осіб. Учасник заявляє, що використання Твору в обсязі, необхідному для проведення Конкурсу, а також в обсязі, визначеному Положенням, не порушує прав третіх осіб. 
 2. Учасник заявляє, що володіє повними авторськими правами на Твір в тій мірі, в якій він є твором у розумінні Закону „Про авторське право і суміжні права”, і що він дає згоду на його публікацію в соціальних мережах Організатора, а саме: YouTube, Facebook, Twitter (X), TikTok і Instagram, за наступними адресами: https://www.instagram.com/cloutmma, https://www.facebook.com/cloutmma, https://www.twitter.com/cloutmma, https://www.tiktok.com/@cloutmma, https://www.youtube.com/channel/cloutmma, і тим самим надає невиключну, безвідкличну, безоплатну згоду на використання Твору Організатором, без територіальних або часових обмежень. Згода також включає місце публікації Роботи у всіх матеріалах та відеопродукції, що створюються та публікуються Організатором.
 3. Учасник заявляє, що йому належать майнові авторські та особисті немайнові права на Твір в обсязі, необхідному для участі в Конкурсі. У момент участі в Конкурсі Учасник надає Організатору безкоштовну, невиключну і територіально необмежену ліцензію на використання Твору строком на 4 роки з можливістю продовження. Ліцензія надається в наступних сферах використання: 

a) використовувати або розповсюджувати Твір повністю або частково, 

(b) постійне або тимчасове фіксування або відтворення повністю або частково за допомогою будь-якої техніки, включаючи друк, репрографію, магнітний запис і технологію

цифровою технікою, а також виготовлення копій Твору будь-яким способом, включаючи друк, репрографію, магнітний запис і цифрову техніку, і введення в пам’ять комп’ютера або іншого пристрою, 

c) розробка, включаючи модифікацію, переклад, переробку, об’єднання з іншими творами або внесення інших змін, 

d) торгівля оригіналом або копіями носіїв, на яких записано Твір, у тому числі їх перепродаж, позичання, прокат або оренда, 

e) розповсюдження Твору, включаючи його публічне виконання, виставку, показ, відтворення, передачу в ефір і ретрансляцію, а також доведення його до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до нього з місця і в час, індивідуально обраних нею, в тому числі за допомогою мережі Інтернет або Інтранет, 

f) використання Твору в маркетингових цілях, включаючи розміщення Твору або його частин на всіх можливих рекламних та інформаційних носіях, в тому числі на кабельному або цифровому телебаченні, в Інтернеті, в пресі, на фірмовій та іншій друкованій продукції, в оголошеннях, бланках, в електронних презентаціях, на брендингових матеріалах, гаджетах, костюмах. 

 1. На підставі вищезазначеного Учасник бере на себе повну юридичну відповідальність. У разі виникнення будь-яких претензій з боку третіх осіб, Учасник, після отримання повідомлення від Організатора, зобов’язується звільнити Організатора від будь-якої відповідальності з цього приводу і повністю оплатити законні вимоги третіх осіб, а також виступити на стороні Організатора в будь-якому судовому процесі або, в разі неможливості, виступити на стороні Організатора в будь-якому судовому процесі, і, у випадку присудження будь-яких сум проти Організатора, зобов’язується відшкодувати Організатору в повному обсязі всі задоволені претензії та всі пов’язані з ними витрати і збори, включаючи судові витрати та юридичні послуги, а також відшкодувати будь-які інші збитки, що виникають у зв’язку з вищезазначеними претензіями третіх осіб. 
 2. Крім того, Учасник повинен користуватися своїми економічними та моральними авторськими правами: 

a. погоджується з тим, що Організатор може без необхідності отримання додаткової згоди Учасника розвивати Твір, зокрема шляхом його модифікації, скорочення, і що Організатор може використовувати ці розробки на власний розсуд; 

b. дозволяє Організатору здійснювати залежні авторські права, включаючи, зокрема, дозвіл на використання та розпорядження розробками Твору на розсуд Організатора; 

c. уповноважує Організатора прийняти рішення про те, чи зробити Твір доступним вперше, і зробити його доступним або анонімно, або з ім’ям чи псевдонімом Учасника; 

d. передає Організатору право дозволяти здійснення залежних авторських прав на Твір. 

Для уникнення сумнівів, надсилаючи Роботу, Учасник погоджується з тим, що Організатор може використовувати надіслану Роботу в рекламних, промоційних та маркетингових цілях з використанням усіх засобів комунікації (преса, телебачення, радіо, Інтернет тощо), а також надавати субліцензії третім особам в межах отриманих прав. 

§8
ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Розпорядником персональних даних учасників Конкурсу є Організатор.
 2. Дані учасників Конкурсу будуть оброблятися з метою і в обсязі, необхідному для виконання Конкурсу, тобто для верифікації учасника Конкурсу, врегулювання Конкурсу, вручення Призу Переможцю Конкурсу, а також для архівування з метою пред’явлення претензій або захисту від претензій і забезпечення підзвітності (демонстрації дотримання юридичних зобов’язань).
 3. Контролер обробляє зазначені персональні дані на підставі законного інтересу, а саме: 

(a) надати учаснику можливість взяти участь у Конкурсі, 

b) забезпечити проведення Конкурсу та вручення Премії Переможцю, 

(c) архівування з метою розслідування або захисту від претензій, 

 1. Персональні дані Учасника можуть бути передані іншим уповноваженим органам на підставі відповідного законодавства. 
 2. Персональні дані Учасників Конкурсу будуть оброблятися Організатором до закінчення Конкурсу та на період розповсюдження фотографій. Крім того, персональні дані Переможців Конкурсу будуть оброблятися до закінчення строку позовної давності за претензіями Організатора та Учасників Конкурсу, пов’язаними з організацією та проведенням Конкурсу. 
 3. Організатор зберігає персональні дані у спосіб, що відповідає чинному законодавству, включаючи, зокрема, захист від доступу до них неуповноважених осіб, від вилучення неуповноваженою особою, від обробки з порушенням законодавства, а також від зміни, втрати, пошкодження або знищення.
 4. Організатор може запросити згоду Учасника на обробку інших персональних даних Учасника або для інших цілей, прямо зазначених Організатором.
 5. Учасник має право на доступ до змісту своїх персональних даних та право на їх виправлення, видалення, обмеження обробки, передачу та заперечення проти обробки персональних даних. Усю кореспонденцію, що стосується обробки персональних даних, слід направляти Організатору за адресою: „Адміністратор персональних даних, NO LIMIT sp. z o.o., вул. Францішка Климчака 17/80, Варшава” або на електронну адресу legal@cloutmma.pl.
 6. Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для того, щоб адміністратор міг організувати та провести Конкурс, повідомити Переможців про вручення Призів. 
 7. Адміністратор не обробляє персональні дані Учасників Конкурсу для автоматизованого прийняття рішень або профілювання.

§9
СКАРГИ

 1. Кожен Учасник має право подати скаргу протягом Періоду проведення Конкурсу та після закінчення Конкурсу, але не пізніше 7 днів після закінчення Конкурсу (у випадку скарги, надісланої поштою, вирішальною є дата поштового штемпеля). 
 2. Скарги слід надсилати листом (рекомендованим листом) на адресу Організатора або в електронному вигляді на адресу legal@cloutmma.pl.
 3. Скарги будуть розглянуті Організатором протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту їх отримання. Учасник буде проінформований про рішення Організатора електронною поштою або рекомендованим листом, надісланим на адресу, вказану в скарзі.
 4. Скарга повинна містити ім’я, прізвище, адресу особи, яка подає скаргу, та опис причин або підстав для скарги, а також очікуваний спосіб її розгляду. 
 5. Скарги будуть розглянуті комісією з розгляду скарг, призначеною Організатором. 

§10
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Подаючи заявку на участь у Конкурсі, Учасник заявляє, що до моменту подачі заявки він ознайомився з Правилами Конкурсу, приймає їх зміст і погоджується з правилами, що містяться в Правилах. Організатор зобов’язується видати Приз Конкурсу відповідно до Правил. 
 2. Будь-яка інформація про Конкурс, що міститься в будь-яких рекламних матеріалах, призначена виключно для ознайомлення. Положення Правил є обов’язковою інформацією. 
 3. Правила доступні протягом усього періоду проведення Конкурсу на сайті www.CLOUTMMA.pl та в офісі Організатора. 
 4. Всю інформацію про Конкурс можна отримати, звернувшись до Організатора за адресою legal@cloutmma.pl.
 5. Організатор залишає за собою право вносити зміни до Правил та умов, зокрема щодо Періоду проведення Конкурсу та Призу, за умови, що будь-які зміни не можуть бути внесені на шкоду Учасникам. 

Інформація про обробку персональних даних учасників конкурсу "PIWKO VIRAL FIGHT".

Хто обробляє ваші персональні дані?

Контролером, тобто суб’єктом, який вирішує, як будуть використовуватися Ваші персональні дані, є NO LIMIT sp. z o.o. (далі – „CLOUTMMA”) з місцезнаходженням у Варшаві, вул. Франциска Климчака, 17/80. Ви можете зв’язатися з нами за адресою legal@cloutmma.pl або з призначеним нами Уповноваженим з питань захисту даних за адресою legal@cloutmma.pl.

 

Звідки ми отримуємо ваші дані? 

Ми отримали Ваші дані у зв’язку з Вашою заявкою на участь у конкурсі під назвою. „PIWKO VIRAL FIGHT(далі – „Конкурс”). 

 

Яка мета та підстава обробки ваших персональних даних? 

CLOUTMMA обробляє ваші персональні дані у вигляді назви вашого профілю в Instagram, вашого імені та прізвища, ваших відеозаписів і вашого номера телефону на підставі законного інтересу з метою і в обсязі, необхідному для проведення Конкурсу (тобто для верифікації учасника Конкурсу, винесення рішення про проведення Конкурсу, видачі призу переможцю Конкурсу, публічного оголошення в Instagram імен переможців Конкурсу). 

Персональні дані з метою публікації інформації про переможців Конкурсу обробляються на підставі наданої згоди, відповідно до статті 6(а) RODO. 

Ваші дані також обробляються на підставі правових норм, наприклад, коли ці норми вимагають від нас обробки ваших даних для цілей оподаткування та бухгалтерського обліку (положення Закону про податкове законодавство та Закону про бухгалтерський облік), тобто якщо ви отримуєте право на приз у Конкурсі. 

Ваші дані також можуть знадобитися для пред’явлення претензій або захисту від них, в аналітичних і статистичних цілях, а також для забезпечення підзвітності (демонстрації дотримання юридичних зобов’язань). 

 

Чи потрібно надавати нам свою особисту інформацію? 

Ви надаєте свої персональні дані на добровільних засадах, однак, якщо ви цього не зробите, ви не зможете взяти участь у Конкурсі. 

 

Які права ви маєте по відношенню до CLOUTMMA щодо оброблюваних даних? 

Ви можете вимагати від нас: доступ до ваших персональних даних, виправлення, видалення, обмеження обробки, перенесення, відкликання згоди на обробку, а також маєте право заперечити проти обробки ваших персональних даних. 

Якщо ваші дані є неточними або неповними, ви можете вимагати їх виправлення. У цьому випадку ми можемо обмежити обробку ваших даних до тих пір, поки не встановимо, що дані є правильними. 

Якщо ви заперечуєте проти обробки ваших даних, ви можете вимагати видалення ваших даних. У цьому випадку ми можемо обмежити обробку ваших даних доти, доки не визначимо, чи законні підстави переважають над підставами для вашого заперечення. 

Якщо ваші дані більше не є необхідними для цілей, для яких вони були зібрані, або обробляються незаконно, ви можете вимагати видалення або обмеження обробки. 

Ви маєте право подати скаргу щодо обробки ваших персональних даних CLOUTMMA Президенту Управління з питань захисту даних.

 

У яких ситуаціях ви можете заперечити проти обробки ваших даних? 

Ви маєте право заперечити проти обробки ваших персональних даних, коли: 

● обробка персональних даних здійснюється на підставі законного інтересу або для статистичних цілей, і заперечення обґрунтоване вашою конкретною ситуацією,персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу. 

 

З ким ми ділимося вашими персональними даними? 

Ми можемо передавати ваші персональні дані: 

організації, що підтримують реалізацію Конкурсу, 

компетентні державні органи в тій мірі, в якій на них безпосередньо поширюється дія цих положень, 

третіх осіб з метою виконання певних завдань та послуг для CLOUTMMA в частині ІТ-підтримки, консультаційних послуг, адміністрування, контролю.

 

Як довго ми зберігаємо ваші персональні дані? 

CLOUT MMA зберігає ваші персональні дані протягом усього періоду проведення Конкурсу та розповсюдження надісланих вами фотографій.

 

У разі виникнення з нашого боку обґрунтованої підозри, що може виникнути необхідність пред’явити позов або захиститися від позову, ваші дані будуть зберігатися протягом періоду, поки позов не буде визнаний недійсним, або протягом судового розгляду, враховуючи період виконання судового рішення. 

 

Чи передаємо ми ваші дані в країни за межами Європейської економічної зони? 

Фотографії, надані в рамках Конкурсу, можуть бути передані за межі Європейського економічного простору. У таких випадках передача даних відбувається на основі так званих Стандартних договірних умов, затверджених Європейською Комісією. Якщо ви бажаєте ознайомитися зі стандартними договірними умовами, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою legal@cloutmma.pl.  

 

Чи будуть автоматизовані рішення прийматися на основі ваших даних, чи ми будемо профілювати дані? 

Ваші персональні дані не будуть використовуватися для автоматизованого прийняття рішень. Ми також не будемо створювати профілі на основі ваших персональних даних. 

Учасник Конкурсу заявляє, що ознайомився з Правилами Конкурсу та повністю приймає всі їх положення. 

Я погоджуюсь, що моє ім’я та прізвище може бути оприлюднене у зв’язку з моєю участю у Конкурсі у всіх оголошеннях та інформації про результати Конкурсу.